Mina artiklar

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- HufvudstadsbladetLäs mer »2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-10-15Vi är alla åldringar -- HufvudstadsbladetLäs mer »2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- HufvudstadsbladetLäs mer »

Vi är alla åldringar -- Hufvudstadsbladet

Share |
2012-10-15

Det gångna året har EU betonat temat aktivt åldrande och generationsöverskridande solidaritet. Om dessa målsättningar ska bli realitet och inte endast förbli stora ord är det viktigt att även vi i Finland fördjupar diskussionen om hur vi i vårt samhälle vill behandla den åldrande befolkningen.

Befolkningen åldras med rasande fart. Statistik visar att år 2060 kommer var tredje europé vara äldre än 65 år. Det innebär ökade offentliga utgifter, samtidigt som antalet skattebetalare sjunker. Detta innebär utmaningar för samhället, då arbetskraften, pensionerna och systemen för hälsa och sjukvård måste anpassas till nya behov och ekonomisk realitet. Det ekonomiska hållbarhetsunderskott som nu uppstår har inte erkänts och beaktats nog.

Åldrande bör dock aldrig beaktas endast som en utgift. Ekonomiska faktorer bör aldrig trampa på mänskligheten och äldre människors grundläggande rättigheter. Jag önskar uppmana till en fullständig attitydförändring i vårt gemensamma förhållningsätt till äldre och ålderdom. Äldre människor är ingen börda för samhället, utan en berikande resurs. Det är fel och ödesdigert att tro att kostnaderna för vård av äldre, som utfört sitt livsverk före oss, undergräver framtiden och möjligheterna för yngre generationer.
Människan är gammal redan vid födseln. Vi är alla åldringar. Slutligen är det en fråga om vårt samhälles mänsklighet och vår civilisations utvecklingsnivå. Hur behandlar vi varandra och hur vill vi bli behandlade.

Under sommaren har en bred diskussion om ämnet ägt rum i Finland. Lagen om stöd till den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdsservice för äldre, i folkmun kallad äldreomsorgslagen, är efter ett långdraget politiskt roande och hopande redo att träda i kraft. Fokus har tyvärr även varit på perifera frågor som vårdpersonalens antal.

Ingen lag kan ersätta familjen och den säkerhet som har sitt ursprung i det egna hemmet. Hela samhället bör engagera sig i skötseln av de äldre. Även när det rör sig om informell vård och i synnerhet värderingen av närståendevård och dess ekonomiska kompensation.

Vi har alla rätt till en god och värdefull ålderdom. Äldre människors plats är främst i hemmet. Institutionsvården för de äldre kommer beröra endast de som verkligen har behov av den.

Det handlar inte bara om principer. När kostnaderna för institutionsvård för äldre ökar försvinner även finansiering för andra kommunala tjänster. Vi måste förbereda oss för den kommande demografiska katastrofen, innan det är för sent.

Det är uppenbart att lösningarna bör stå i proportion till den globala överbefolkningen och den kroniska matbristen. Den globala ekonomin behöver samtidigt en helt ny form av global solidaritet. Precis därför är det av högsta vikt att även den Europeiska Unionen har en tydlig, gemensam vision gentemot denna katastrof. Medan vi löser euro- och skuldkrisen får vi inte glömma de ekonomiska beslutens sociala aspekter. Hållbara lösningar bygger alltid i grunden på hållbara och noggrant övervägda värderingar.

 

Mitro Repo
Europaparlamentariker
S&D -gruppen

 

Kirjoitus julkaistiin Hufvudstadsbladetissa 15.10.2012

2013-06-25Finland och Slovakien - små stora länder i Europa -- Hufvudstadsbladet
2013-03-21Politiskt bollspel med och på Cypern -- Hufvudstadsbladet
2012-11-10Obamas seger garanterar kontinuitet -- Hufvudstadsbladet
2012-10-15Vi är alla åldringar -- Hufvudstadsbladet
2012-06-17EU måste stöda Egyptens demokratibygge -- Hufvudstadsbladet